หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่ใหญ่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-703107-8
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
www.paiyai.go.th
 
 
   
นายสันติ จำปาแดง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
" เป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต บริหารจัดการที่ดี "
วิสัยทัศน์ อบต.ไผ่ใหญ่
 
  พันธกิจ (แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี)
 
    พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน
    พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
    พัฒนาการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความสุข
    เสริมสร้างความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านหลังงานทดแทนของจังหวัดลพบุรี
    บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
    เสริมสร้างความมั่นคงให้สังคมและชุมชนเข้มแข็ง รู้และเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิไตย ตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนแบบมีส่วนร่วม
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
กลยุทธ์
  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน
ระบบระบายน้ำ
  ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค
  จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุม และทั่วถึงตำบล
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
กลยุทธ์
  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์
  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุกระดับให้ได้มาตรฐาน และเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น
  ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน และสถาบันครอบครัว
  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
  ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การป้องกัน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
  ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ตามแนวทางปุรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการให้กับประชาชนทุกระดับ และพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
  ส่งเสริมให้ท้องถิ่น มีความสามารถ และมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
กลยุทธ์
  ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  ปรับปรุงจัดหาปัจจัยเครื่องมือเครื่องใช้ และการพัฒนาอาคาร
สถานที่ ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน
  พัฒนาบุคลากรปรับปรุงและพัฒนารายได้
  ปรับปรุงและพัฒนารายได้
 
     
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร
สำหรับใช้ติดต่อ
ราชการ
   
 
 
 
   
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 โทรศัพท์ : 036-703107-8 โทรสาร : 036-703107-8
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 4,083,092 เริ่มนับ 1 มิ.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10